За нас


"Фри тур" ЕООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.092 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
На 21.12.2020г. "Фри тур" ЕООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.092-0169-C01 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 9 202.82лева.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.
Резултатите от изпълнението на проекта включват осигурена подкрепа на предприятието, необходима за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както и осигуряване на възможност предприятието да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта."
Наименование на проекта/информацията: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.092-0169-C01
Бенефициент: "Фри тур" ЕООД
Обща стойност: 9 202.82 лв., от които 7 822.40 лв. европейско (85 %) и 1380.42 лв. национално (15%) съфинансиране.
Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.