Общи условия

Тези общи условия ще се прилагат за използване на нашия уеб сайт,на нашите доставки на продукти и услуги и контакт с Вас.
Този сайт www.freetour.bg ("Сайт") е собственост и се управлява от ФРИ ТУР ЕООД, "ние", "нас", "нашите"), е търговско дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.Костенски водопад 5А, ЕИК № 202926194, за който е одобрено издаването на лиценз за извършване на туроператорска дейност № РК-01-7298/ 30.06.2014 г., представлявано от Управител Ивелина Тодорова Петкова.

Моля, уверете се, че разбирате и ще прегледате всички раздели от Общите правила и условия на нашия уебсайт, преди да го използвате - използването и достъпа до всяка страница или част от нашия сайт показва, че Вие се съгласявате да спазвате всички тези правила и условия. Ако не сте съгласни с правилата и условията на нашия сайт, няма да Ви бъде позволено да ползвате продукт и /или услуга от този сайт.

Можете да използвате този уебсайт: за лична, некомерсиална употреба (в рамките на моралните и етични норми, ако не обиждате) или да получите информация, да проверите годността и наличността на нашите продукти и услуги, или за целите на законосъобразното закупуване на нашите продукти и услуги, или да имате достъп, или да получите своята пълна информация и / или данни за резервация, управление на вашите предпочитания или да поискате контакт с нас за вашите резервации за пътуване или договорености, или да предоставите и споделите своите виждания, мнения и коментари за нашите продукти и услуги.

Вие се съгласявате, че не трябва да: извличате, използвате или копирате материали и информация от този сайт за комерсиални цели или за цели, които са незаконни. По-специално, нямате право да копирате (независимо дали чрез отпечатване, съхраняване върху диск или по друг начин), разпространявате (включително разпространяване на копия), променяте по някакъв начин или да използвате всякакви материали, съдържащи се в този сайт, освен че може да отпечатате всяка отделна страница за ваша лична употреба, или да използвате този сайт по начин, който не причинява или не може да причини нарушение на правата на всяко друго лице, или да нарушавате всякакви стандарти, наредби, публикувани от всички съответни органи, или да използвате този сайт по начин, който пречи или влияе върху работата на нашите системи или да пречите по какъвто и да е начин на други потребители да използват уебсайта или се опитвате да спечелите неоторизиран достъп до сайта ни, нашите други системи и / или до лични данни, информация или резервации на други потребители и клиенти или направите фалшива или невярна резервация на този сайт.

Ние мислим за Вашите лични данни

Следваме законодателството на Република България в областта за защита на личните данни и сме регистрирани в регистъра на Комисия за защита на личните данни

За да се обработи и изпълни вашата резервация и да се предостави туристическата услуга или туристическият пакет и всички свързани дейности (например фактуриране, осчетоводяване, изпълнение на правилата за сигурност, митнически контрол и др.), ние изискваме определени лични данни, например име, адрес, телефонен номер, номер на кредитна, дебитна или банкова карта и др.

Като ни предоставяте личните си данни, вие изрично потвърждавате и приемате ФРИ ТУР ЕООД да се разпорежда с личните Ви данни в съответствие с тази Политика и съответстващото законодателство и нормативна уредба, включително предаване на данните в рамките или извън рамките на Република България.


В случай, че поръчате услуги (като застраховка, трансферни услуги, наемане на лек автомобил), извършвани от трети лица (т.е. не от ФРИ ТУР ЕООД ), чрез поръчването на въпросните услуги, Вие изрично се съгласявате вашите данни да бъдат препратени от ФРИ ТУР ЕООД на трети лица, които се нуждаят от тях, за да предоставят услугите, поискани от вас до степента, която е безусловно необходима, за да се сключи договорка за предоставяне на услугите, независимо дали това е в Република България или другаде.

Вашите лични данни и договори, сключени между вас и ФРИ ТУР ЕООД, се съхраняват в нашата резервационна система. Ако желаете да получите информация за своите регистрационни данни или за каквито и да било данни, моля да се обърнете към нас на следния имейл адрес: office@freetour.bg


Права и задължения на страните:
Туроператорът се задължава:
• да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
• да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователните дружества и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.
• по искане на Потребителя да го застрахова за други рискове по време на пътуването.
• Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
Потребителят се задължава:
• при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България,
• ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено сьгласие от другия родител).
• да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги. Заплащането може да се извърши в брой ако не надвишава 9999 лв, по банков път след надлежно издадена фактура или проформа фактура и с дебитна/кредитна карта при следните условия:
Плащане с дебитна/кредитна карта

Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС-а на ДСК. или посредством Pay by Link
Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 9999 лева.
ФРИ ТУР ЕООД не съхранява данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта. Чрез ВПОС-а на ДСК. или посредством Pay by Link
При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

• да спазва законите на страната, за която пътува.
• Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
Отговорност на Страните:
• В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на една или повече от услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
• Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник”и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения,
• Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници в указания срок, или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
• Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, промяна в разписанието на полетите, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя,недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения и др.
• Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение нанастоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна наТуроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора, но не по- късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони и e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на места за настаняване и подслон, хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по- висока категория или класа или разписание на полети не се счита за промяна на Договора.

Приемането на промените по предходната точка се удостоверява с допълнително споразумение към Договора.
• Потребителят може да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение ако срока съответства на предложените от ТУРОПЕРАТОРА анулационни срокове като има право да избира една от следните възможности: Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество; да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 30-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.
• В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

Спорове и рекламации.
• Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те следва да бъдат отнесени за разглеждане в компетентен български съд.
• В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
• В случаи, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни след края на пътуването.
• Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище на Потребителя.